Kandidujem na náčelníka SLSK

Biely Medveď

Update:

Voľby do náčelníctva sú za nami. Napriek tomu, že som svojou kandidatúrou neuspel, musím povedať, že som s výsledkom hlasovania spokojný, pretože máme naozaj dobré náčelníctvo. Som veľmi rád, že našim náčelníkom je brat Mafián. Jeho veľkou prednosťou oproti mne je napríklad predchádzajúca skúsenosť práce na národnej úrovni a tiež to, že pripravoval projekt transformácie náčelníctva v predchádzajúcom volebnom období. Počas spoločných diskusií som sa tiež utvrdil v názore, že i keď máme možno na niektoré veci odlišný názor, v mnohom sa zhodneme úplne. Čo je však najdôležitejšie na tom celom, že nám všetkým ide o to, aby skauting stále napredoval a bol lepší.
Držím teda palce novému náčelníctvu, aby našu organizáciu viedlo minimálne tak dobre ako to predchádzajúce.

Moje pôvodné predstavenie, vízie a ciele tu zachovám, pretože sa na nich nič nezmenilo. Možno ich nebudem môcť naplniť v tak širokom rozsahu, ako by som dokázal z pozície náčelníka, alebo z pozície člena náčelníctva, ale určite na nich chcem postupne pracovať a rozvíjať ich adekvátne svojmu dosahu.

Na záver ešte musím poďakovať všetkým, ktorí mi prejavili dôveru a odovzdali mi svoj hlas. Ďakujem tiež za podporu, diskusie, pomoc pri formulovaní mojich ideí tak, aby boli zrozumiteľné a ďakujem za všetky priateľské potľapkania po pleci, či povzbudenia.

Pôvodný text:

Ladislav Jediný – Biely Medveď – 42. skautský zbor Čarokéz

Prečo kandidujem? Duchom som stále roverom a chcem napĺňať naše heslo “slúžim”.

O mne

Ku skautingu som sa dostal “ako slepé kura k zrnu” ešte za predchádzajúceho režimu. Nebol však jediný deň, kedy by som to ľutoval. Skauting pre mňa nikdy nebol jeden z mnohých krúžkov, ale sa stal mojim životným štýlom. Začiatkom 90-tych rokov som stál pri zrode súčasného 34. zboru Don Bosca a veľmi sa teším, že tento zbor je stabilnou súčasťou našej organizácie už desiatky rokov.

Prišla vojenská služba, pracovné a rodinné povinnosti a postupne som odovzdal vedenie zboru mladšej generácii. Počas náročného obdobia rodiča 3 malých detí, pracovných a iných povinnostiach  som nemohol aktívne pôsobiť v skautskej organizácii. Svoj život som sa však vždy snažil žiť v skautskom duchu. Vždy som mal potrebu vrátiť sa do aktívnej činnosti a urobil som tak hneď ako boli moje deti dosť veľké, aby to bolo možné.

V roku 2018 sme spolu s priateľmi z môjho okolia vytvorili “na zelenej lúke” nový oddiel. Na území Rovinky a Dunajskej Lužnej vznikol náš 42. skautský zbor Čarokéz, ktorý má po 5 rokoch fungovania vyše 140 členov. Je mi cťou, že môžem stáť na čele tejto úžasnej partie ľudí.

Ako som spomenul, som duchom roverom. Službu druhým vyhľadávam aktívne. Preto som tiež členom zásahového tímu DHZ (dobrovoľný hasičský zbor) Rovinka. Pomáham nie len pri požiaroch, odčerpávaní vody, veterných pohromách, ale aj poskytovaním prvej pomoci, či preventívnych akciách hlavne s deťmi a mladými.

Som tiež členom školiteľského tímu pre inštruktorov zážitkovej pedagogiky a neformálneho vzdelávania akreditovaného Ministerstvom školstva SR, ktorý robíme pod hlavičkou organizácie Plusko. Veľa voľného času venujem sebarozvoju. Naopsledy som absolvoval školenie „Riadenie psychického rizika“ zameraného na krízovú intervenciu. V tomto okamihu sa vzdelávam na kurze „Tvorba stolných hier“. Mojim záujmom je tiež naučiť sa cudzí jazyk a už dlhší čas sa ako samouk venujem angličtine.

Moje vízie a ciele

Skauting vnímam ako organizáciu, kde má každý člen príležitosť rozvíjať svoj charakter a svoj potenciál. Moja najväčšia túžba a motivácia, prečo kandidujem na pozíciu náčelníka je, že by som chcel dosiahnuť stav, kde pri najbližších voľbách do náčelníctva, ale aj do oblastných rád bude dostatok vhodných kandidátov na tieto pozície.

Som presvedčený, že je to možné dosiahnuť aj pomocou týchto bodov:

•             Motivácia mladých k dobrovoľníctvu
•             Prepájanie náčelníctva s nižšími úrovňami
•             Podpora vzdelávania
•             Aktívna spolupráca s inými MO
•             Udržateľný rozvoj
•             Ostatné ciele

Motivácia mladých k dobrovoľníctvu

Dobrovoľníctvo a jeho podpora je mojim primárnym cieľom. Vnímam, že často je za neochotou “dať niečo zo seba” obava z prílišnej vyťaženosti, či obava z nedocenenia, avšak býva to aj nedostatok sebadôvery u mladých.

Motiváciu mladých k dobrovoľníctvu vnímam ako úzko prepojený komplex medzi mojimi víziami a cieľmi.

Som presvedčený, že cestou môže byť vytvorenie systému mentorov. Vnímam, že cez našu organizáciu prešli stovky kvalitných ľudí, ktorí sú vynikajúci manažéri, pedagógovia, psychológovia, či iné profesie. Často však nemajú z objektívnych dôvodov čas, aby sa venovali pravidelnej aktívnej práci s deťmi a mládežou. Primárne z týchto ľudí by som rád vytvoril zoznam mentorov pripravených pomáhať jednotlivcom, ako i celým skupinám na lokálnej i na národnej úrovni. Úlohou mentora by bola poradná a konzultačná činnosť a pomoc pri hľadaní riešení. Systémom mentorov by sme dokázali do našej organizácie vrátiť našich dospelých členov, ktorí by v tejto činnosti mohli nájsť svoje nové uplatnenie. Nebránim sa ani prizývaniu odborníkova mimo skautskú organizáciu pri zachovaní základných myšlienok skautingu.

hore na zoznam cieľov

Prepájanie náčelníctva s nižšími úrovňami

Silnejšie prepojenie náčelníctva s nižšími úrovňami je späté s motiváciou mladých k dobrovoľníctvu. Vnímam, že mladí ľudia často nechcú venovať svoj voľný čas z obavy prílišnej časovej náročnosti. Chcel by som našim členom ukázať, že pri zapojení sa a spolupráci viacerých za súčasnej podpory zo strany náčelníctva, ústredia, oblasti i celej našej organizácie je možné udržať dobrovoľníctvo v rámci jednotlivých postov v skautingu v rozumnom časovom rozsahu.

Mám potrebu ostať v aktívnom kontakte so všetkými nižšími jednotkami. Obrazne povedané, nechcem postaviť kvalitnú strechu, ktorá nebude stáť na pevných oporných múroch. Budem aktívne počúvať potreby oblastí, zborov, oddielov, družín i jednotlivcov. Budem naďalej aktívne viesť svoju družinu. Chcem sa aktívne stretávať s oblasťami na MOZ, či na iných akciách organizovaných zbormi, či oblasťami. A v neposlednom rade mám potrebu zachovať spoluprácu na úrovni UNO.

hore na zoznam cieľov

Podpora vzdelávania

Podstatou nášho hnutia je tiež sebarozvoj mladých ľudí. Na úrovni WOSM a WAGGGS máme pripravených veľa materiálov, ktoré môžeme preberať. Často stačí preklad, či digitalizácia, aby boli dostupnejšie ako podklady pre tvorbu nových príručiek a kurzov.

Podporu vzdelávania chcem tiež realizovať systémom mentorov, ktorých som spomenul v bode o podpore mladých k dobrovoľníctvu.

Kvalitný systém vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou nie je len našou dominantou v rámci SLSK. Ak nemáme kapacitu vytvoriť vhodné školenia interne (či už kapacitne, alebo kvalitatívne), som otvorený diskusii, ako vzdelávanie zabezpečiť externe pri zachovaní skautského ducha.

hore na zoznam cieľov

Spolupráca s inými MO

V skautingu sa pohybujem prakticky od jeho začiatku po obnovení činnosti po páde komunistického režimu. Nastal veľký rozmach našej organizácie s najväčšou členskou základňou v našej novodobej histórii. V tom čase sa začal objavovať názor, že máme “patent na mládežnícke organizácie” a “my to robíme najlepšie”.

Osobne zastávam názor, že bez ohľadu na veľkosť členskej základne má každá MO svoj osobitý význam. Každý z nás má svoju vlastnú cestu, štýl, prostriedky, možnosti. V tomto dôležitejšie ako cesta, je pre mňa cieľ, ktorým je konanie dobra všeobecne. Je jedno, či to bude rozvoj nášho okolia alebo samých seba. Každá z organizácií má v sebe kus niečoho dobrého a inšpiratívneho.

Bohužiaľ našu organizáciu občas vnímam ako uzavretú pred inými MO v zmysle hesla “cudzie nechceme a vlastné nemáme”. Mám preto potrebu prepájania a spolupráce s inými MO. Tak ako sa my vieme naučiť dobré veci od iných, vieme ponúknuť naše dobré a fungujúce veci iným.

hore na zoznam cieľov

Udržateľný rozvoj

Táto oblasť mi je veľmi blízka. Vnímam ju v niekoľkých rovinách, ktoré sa navzájom prelínajú. Mnohé oddiely, či zbory zanikajú preto, že chýba kontinuita radcov a vodcov. Toto môžeme čiastočne riešiť motiváciou mladých k dobrovoľníctvu. Zároveň tu vzniká potreba uvedomenia si našich starších skupín radcov, vodcov, či zborových rád že nesmú zabúdať na integrovanie mladších začínajúcich radcov do svojho už zabehnutého kolektívu. Zároveň by tu vedel efektívne fungovať systém mentorov na lokálnej úrovni zboru, či oblasti.

V tejto časti tiež vnímam potrebu podpory klubovní, vzdelávacích centier, či táborísk. Ak chceme tieto ciele dosiahnuť, nemôžeme sa spoliehať len na zdroje zo strany štátu. Potrebujeme ako organizácie získať dlhodobých strategických partnerov a diverzifikovať naše zdroje.

Druhá rovina udržateľného rozvoja sa týka vo veľkej miere ekológie. Skautov verejnosť vníma “ako tých, čo chodia do lesa”. Kladiem si otázku. Budeme kam mať chodiť na tábory aj po roku 2030? Budeme kam mať chodiť na výlety do prírody?

Rád by som našu organizáciu viedol tak, aby sme si uvedomovali svoj diel zodpovednosti a aktívne sa podieľali na procesoch, ktoré zlepšia naše životné podmienky. V tejto oblasti je však pre mňa veľmi dôležité, aby sme mali kritické myslenie a uvedomovali si aj dôsledky jednotlivých rozhodnutí.

V dnešnej dobe vnímam silnú potrebu digitalizácie. Netýka sa to len našej evidencie členov (ktorá je pekne spracované v tee-pee), ale aj v publikačnej činnosti. Napríklad naše časopisy džungľa, skaut, či médium môžu byť publikované elektronicky. Resp. by si členovia mohli v systéme tee-pee zvoliť v akej forme chcú dostávať tento časopis. Ušetrili by sa zdroje na tlač i distribúciu. Podobne môžeme publikovať elektronicky aj iné materiály, ktoré by sa tak dostali k širšiemu okruhu záujemcov.

hore na zoznam cieľov

Ostatné ciele

Tieto ciele nie sú v žiadnom prípade z kategórie ktorým sa chcem venovať len okrajovo. Majú priamy súvis so všetkými predchádzajúcimi bodmi a zasluhujú si samostatnú kategóriu, aby som ich vysloveil nahlas.

Osobitne sa chcem venovať našim roverom a roverským kruhom. Chcem ich podporovať a povzbudzovať, aby si naplno uvedomili a napĺňali heslo roverov “slúžim”.

Veľmi dôležití sú pre mňa dospelí v skautingu. Zo skúseností z nášho zboru viem, že máme niekoľkých rodičov, ktorým sa páči skauting a chcú viesť vlastnú družinu, no chýba nám podpora vzdelávania tejto vekovej kategórie.

Mimoriadne dôležitá je pre mňa téma mentálneho zdravia našich členov a ochrana pred vyhorením. Tu okrem iného vnímam možnosť rozšírenej spolupráce s organizáciami IPčko, prípadne portál ksebe.sk a podobne a podporujem už začaté snahy o spoluprácu.

hore na zoznam cieľov

Týmto sa uchádzam o Vaše hlasy pri voľbe náčelníka SLSK.
Mám vízie a ciele, ktoré mi dávajú zmysel a som presvedčený, že sa skutočne dajú realizovať.
Kombinujem v sebe konzervatívneho skauta otvoreného novým nápadom a inováciám.
Patrím ku generácii skautov, ktorí sú už “usadení” a majú perspektívu dlhodobo zotrvať v organizácii SLSK.

Ďakujem
Biely Medveď

Komentáre

Pridaj komentár